Nieuws

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 15 februari 2017.

Aanvang: 20:00 uur.

Locatie: Bie Aloïs

Agenda:

 1. Opening
 2. Binnengekomen stukken n.a.v. de ALV en afmeldingen.
 3. Notulen Jaarvergadering 18 januari 2016.
 4. Verslag bestuur over Verenigingsjaar 2016.
 5. Financiële stukken jaar 2016.
   • Resultatenrekening  2016.
   • Balans 2016                                                                                         
   • Verslag Kascontrolecommissie 2016. 
   • Benoeming Kascontrolecommissie 2017
   • Vaststelling Begroting 2017
   • Vaststelling Contributie 2017
 1. Bestuursverkiezing
 1. Rondvraag.
 2. Sluiting.